REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABC-KOMPRESORY

1. Informacje ogólne
Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:


1.1 Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki ABC-KOMPRESORY oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.abc-kompresory.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do użytkowników Sklepu internetowego korzystających z niego za pośrednictwem strony WWW jak i za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.


1.3 Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do schowka, wysłania do ABC-KOMPRESORY zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez ABC-KOMPRESORY w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, zamówienia kuriera po odbiór zwracanych towarów , złożenia zapytania do ABC-KOMPRESORY w sprawie wyceny towaru jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady. W przypadku Aplikacji mobilnej Usługa umożliwia przeglądanie przez Użytkownika katalogu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, porównywanie przez Użytkownika cen towarów dostępnych w Sklepie internetowym z ceną podaną przez Użytkownika, dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów w Sklepie Internetowym, dodawanie przez Usługobiorcę towarów do schowka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez Usługobiorcę zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Usługobiorcy fakturach i fakturach korektach. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.
Usługodawca: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) siedzibą w 43-100 Tychy przy ulicy Sosnowej 7 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 646-299-53-45, REGON:521509708, Biuro obsługi klienta: tel.: 792 475 019 i 792 475 020, e-mail: sklep@abc-kompresory.pl Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.


1.4 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowym. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.


1.5 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.


1.6 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po wcześniejszej rejestracji na stronie Sklepu internetowego, Usługobiorca ma możliwość dostępu do Konta również za pomocą Aplikacji mobilnej. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, wysłania do ABC-KOMPRESORY zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez ABC-KOMPRESORY w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, kwoty dostępnego limitu kredytowego, zamawiania kuriera po odbiór zwracanych towarów , złożenia zapytania do ABC-KOMPRESORY w sprawie wyceny, jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady. W ramach dostępu do Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, Usługobiorca ma możliwość porównywania cen towarów dostępnych w Sklepie internetowym z ceną podaną przez Usługobiorcę, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, dodawania towarów do schowka w Sklepie internetowym, dostępu do informacji o wszystkich złożonych przez Usługobiorcę zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Usługobiorcy fakturach i fakturach korektach.


1.7 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.


1.8 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.


1.9 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.10 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.


1.11 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.


1.12 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez ABC-KOMPRESORY w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do ABC-KOMPRESORY z użyciem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez ABC-KOMPRESORY w zakładce „Oferty” na Koncie Klienta.


1.13 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do ABC-KOMPRESORY zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.


1.14 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdoczesnego logowania się w Sklepie internetowym.


1.15 Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.


1.16 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.


1.17 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi:

2.1.1 za pośrednictwem strony WWW:
a) podłączenie do Internetu
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.
c) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym. Nie jest możliwe założenie Konta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, dbając aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS oraz treść Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez ABC-KOMPRESORY wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez ABC-KOMPRESORY wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta

3.3.2 Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3.3.3 Nie zapisywać hasła,

3.3.4 Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu,

3.4 Do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji mobilnej dochodzi każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej aplikacji.

4. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie ABC-KOMPRESORY, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@abc-kompresory.pl lub w formie pisemnej na adres: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7

4.2 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez ABC-KOMPRESORY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

4.4 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez ABC-KOMPRESORY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.5 Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W tym celu Usługobiorca powinien wyłączyć Aplikację mobilną lub odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, na którym została ona zainstalowana.

4.6 Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje zamknięcia Konta w Sklepie internetowym.

4.7 Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.8 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

4.9 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.10 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.11 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji. ABC-KOMPRESORY

4.12 Jeśli zakładają Państwo Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.13 Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowej 7 sklep@abc-kompresory.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.14 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4.17 jednak nie jest to obowiązkowe.

4.15 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.16 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu ww. prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.17 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)
Adresat: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7, adres e-mail: sklep@abc-kompresory.pl
Ja/My(*)………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…..……………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….…………………..………………………………………...
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..
Data ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

5.2 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do ABC-KOMPRESORY, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.abc-kompresory.pl , na Koncie w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@abc-kompresory.pl . lub w formie pisemnej na adres: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
b) uzasadnienie reklamacji

5.4 ABC-KOMPRESORY dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

6. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

7. Dane osobowe
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu dostępne są na stronie www.abc-kompresory/o-firmie/polityka-prywatnosci.

8. Prawa autorskie

8.1 Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

8.2 Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowego. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez ABC-KOMPRESORY z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

9.2 Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2015 r.