Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną


1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie ABC-KOMPRESORY, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@abc-kompresory.pl lub w formie pisemnej na adres: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7
2. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.
3. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez ABC-KOMPRESORY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.
4. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez ABC-KOMPRESORY oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.
5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W tym celu Usługobiorca powinien wyłączyć Aplikację mobilną lub odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, na którym została ona zainstalowana.
6. Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje zamknięcia Konta w Sklepie internetowym.
7. Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji. ABC-KOMPRESORY
12. Jeśli zakładają Państwo Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
13. Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowej 7 sklep@abc-kompresory.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
14. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4.17 jednak nie jest to obowiązkowe.
15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
16. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu ww. prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
17. Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)
Adresat: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7, adres e-mail: sklep@abc-kompresory.pl
Ja/My(*)………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…..……………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….…………………..………………………………………...
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..
Data ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..


Postępowanie reklamacyjne
1.Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi/ towaru.
2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do ABC-KOMPRESORY, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.abc-kompresory.pl/serwis. lub na Koncie w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@abc-kompresory.pl . lub w formie pisemnej na adres: ABC Kompresory Sp. z o.o. (dawniej ABC-KOMPRESORY Włodzimierz Micherdziński) 43-100 Tychy ul. Sosnowa 7
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
b) uzasadnienie reklamacji
4.  ABC-KOMPRESORY dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.